Domownik krus a działalność gospodarcza

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek,.

Domownikiem jest z kolei osoba, która:. Kwartalna wysokość składek KRUS dla prowadzących działalność gospodarczą.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za . Czy mogę prowadzić taką działalność gospodarczą i jednocześnie nadal być ubezpieczonym w KRUS ? Do dnia maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu . Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne korzystają zwykle z ubezpieczenia rolniczego w KRUS. Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie wyklucza jednak by przedsiębiorczy rolnik założył pozarolniczą działalność gospodarczą , przez którą rozumiemy, według ustawy o podatku dochodowym, działalność zarobkową:. Czy mogę założyć działalność będąc domownikiem , gdy tata-rolnik posiada własną działalność ?

Tak – rozumiem, ze domownik wg definicji KRUS czyli ubezpieczony w KRUS. Czy rejestrując działalność muszę zrezygnować z krusu? KRUS, a działalność gospodarcza. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy rolnik planuje otworzyć działalność gospodarczą.

Tu też zasadniczo pierwszeństwo ma ZUS. Jest jednak furtka dla przedsiębiorców, którzy chcą wybrać mniej kosztowny system ubezpieczeń rolników. Gospodarz ma prawo kontynuować KRUS -owskie . I wtedy „na ratunek” przychodzi możliwość ubezpieczenia w KRUS -ie gdzie kwota ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na dzień.

Rolnik albo domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą , który chce nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, musi złożyć w KRUS zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nieprzekroczeniu granicznego progu podatkowego za poprzedni rok podatkowy, o którym mowa w. Rolnik lub osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRUS ) jako domownik , który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. Składka za rolnika lub domownika , który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadząc jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą , jest należna w podwójnej wysokości w stosunku do składki należnej za osobę, która takiej działalności nie prowadzi. Pan, podobnie jak wszystkie osoby wykonujące. Składka do KRUS za domownika , niezależnie od wielkości gospodarstwa, wynosi 3złotych.

KRUS wyjaśnia, że prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą , pomimo posiadania gruntó rolnych nie mogą podlegać ubezpieczeniu.

Zasadą jest, że rolnik lub jego domownik zakładający indywidualną działalność gospodarczą wypada z systemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Może jednak wybrać w takiej sytuacji między ubezpieczeniem rolniczym a powszechnym z ZUS, na co pozwala mu art. Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS do maja każdego roku.

Rolnik lub domownik , który podlegając ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej . Sprawdź, czy podlegasz wyłączeniu z ubezpieczeń KRUS czy musisz opłacać ubezpieczenie społeczne w ZUS jak zwykły przedsiębiorca.